Cabazitaxel

FDA категория по време на бременност – D

Фармакотерапевтичен клас на лекарственият продукт –  антинеопластик/таксоид

Действие

Cabazitaxel се използва за лечение на хормонално-резистентен метастазирал простатен карцином, който преди това е бил лекуван с химиотерапевтични режими включващи Доцетаксел в комбинация с преднизолон. Cabazitaxel се свързва с интрацелуларният тубилин, което има за последствия инхибиране на митозата (клетъчното размножаване). Терапевтичният ефект от приложението на Cabazitaxel е смъртта на барзоразмножаващите се клетки, особено на малигнените такива. Cabazitaxel се разпространява бързо в кръвта и плазмата, интензивна чернодробна метаболизация чрез CYP3A4 изоензимните системи предоминантно, като метаболитите се екскретират чрез фецеса и урината (реналната екскреция е обаче минимална). Плазменият полу-живот на Cabazitaxel е 95 часа.

Лекарствена форма

Венозен разтвор за парентерално приложение (изиства извършването на две допълнителни разреждания преди употреба): 40 мг Cabazitaxel/мл

Дозировка

Венозно 25 мг/м2 през 3 седмици + преднизолон 10 мг/дневно, орално след хранене сутрин. Дозите се редуцират при хепатална/ренална увреда.  

Противопоказания

Хиперсензитивност към  Cabazitaxel или полисорбат 80; неутропения; хепатални увреди (нива на билирубин над 3 пъти над нормата); едновременна употреба на силни индуцели или инхибитори на CYP3A4 изоензимните системи; период на бременност и лактация. Cabazitaxel трябва да се ползва с особено внимание при пациенти, които са били подложени на пелвисна радиация, при пациенти с адхезии, улцерации или гастроинтестинално кървене; при едновременна употреба със стероиди, нестероидни противовъзпалителни препарати или антитромботици; тежкостепенна ренална увреда; нива на хемоглобин под 10 гр/литър; минимална хепатална увреда – налага се редуциране на дозата; педиатрични пациенти – безопсаността и ефективността на Cabazitaxel не са доказани все още при тях.

Странични реакции

Обща слабост, повишена уморяемост; диспнея; аритмии и хипотония; диария, ентероколит, перфорация на кух гастроинтестинален орган, илеус, абдоминална  болка, абнормален вкус в устата на пациента, анорексия, констипации, гадене/повръщане и диспепсия; алопеция; електролитен дисбаланс; неутропения, тромбоцитопения, анемии, левкопения; артралгии, мускулни болки, мускулни спазми, периферна невропатия и алергични реакции от всякакво естество.

Препаратът притежава редица лекарствени взаимодействия и преди употребата му ако те не се познават добре лекуващият лекар трябва да направи справка за тях в специализираните бази данни относно лекарствените взаимодействия