Бърза диагностика и терапия – анемия при системни заболявания

Общи данни за патологията

·         Много системни заболявания се придружават от средна до тежко изразена анемия.

·         Анемия при хроничен възпалителен процес

o   Асоциира се с хронични възпалителни заболявания като например: инфламаторно чревно заболяване, ревматоиден артрит, хронични инфекции и малигнитет

o   Медиира се от „хептидин“, негативен регулатор на феропротеина, което има за последствие намалена чревна абсорбция на желязото, както и с редуциран трансфер на желязо от макрофагите до еритроидните прогенитори в костни мозък

o   Намален отговор към приложението на еритропоетин и поради намалена преживяемост на еритроцитите, както и поради производство на инфламаторни цитокини, които супресират нормалният процес на еритропоезата в костния мозък

o   Серумното желязо е ниско

·         Анемия при органна недостатъчност

o   Може да се развие при бъбречна, сърдечна, хепатална или ендокринна недостатъчност

o   Нивата на еритропоетин тук са ниски, което редуцира и сигналите за еритроцитно образуване в костния мозък

o   Серумното желязо е нормално

·         Анемия при гериатрични пациенти

o   Наблюдава се при около 20% от възрастните хора

o   Най-често е последица или поради недоимъчно хранене или поради придобита резистентност на еритроцитите къмеритропоетина

o   Серумното желязо е нормално

Клинични находки

·         Анемията при хронични заболявания трябва да се подозира при наличие на всяко едно хронично заболяване

·         Клиничните особености на тази патология не се различават от тези на другите анемични синдроми

Диагностика

·         Хематокрита рядко спада с повече от 60% от долната му граница, при този вид анемия, изключение от това правило е анемията при хронична бъбречна недостатъчност

·         Главният корпускуларен обем на еритрицитите е нормален или леко понижен

·         Морфологията на еритроцитите е нормална, ретикулоцитите са нармални или леко намалени

·         Ниско ниво на желязото, ниска трансферинова сатурация

·         Нормален или повишен серумен феритин, което подсказва едновременното съществуване и на дефицит на желязо

·         Нормални или леко увеличени нива на железните запаси в организма на пациента

Лечение

·         В повечето случаи не се налага лечение

·         Първата терапевтична цел е да се овладее патологията, ако е възможно това, която е предизвикала появата на този вид анемия

·         Ако анемията е тежкостепенна се пристъпва към хемотрансфузии или приложение на рекомбинантен еритропоетин, чиито показания за употреба при тази патология са:

o   Хемоглобин под 10 гр/литър

o   Анемия породена от наличие на ревматоиден артрит, инфламаторно чревно заболяване, хепатит С, приложение на Зидовудин при ХИВ-инфектирани пациенти или при пациенти на миелосупресивна терапия, както и при пациенти страдащи от хронична ренална недостатъчност

o   Целта на еритропоетиновото приложение е нивото на хемоглобина да се вдигне до 10-12 гр/литър

o   При увеличение на нивата на хемоглобина с 1 гр/литър трябва да се приложат паренетрално и 150 мг елементарно желязо т.еако нивото на хемоглобина се планира да се вдигне с 3 гр/литър необходими са 450 мг парентерален желязо съдържащ препарат